YT-2020 jet – White Dwarf v2 by GolPlaysWithLego

YT-2020 jet – White Dwarf v2 (custom built Lego model) (credit: GolPlaysWithLego ↗︎)