Super Infernox by napoleondynamite57

Super Infernox (custom built Lego model) (credit: napoleondynamite57 ↗︎)