MOLNIYA – I by Legohaulic

MOLNIYA – I (custom built Lego model) (credit: Legohaulic ↗︎)