LegoNYC Subway Stations by sponki25

LegoNYC Subway Stations (custom built Lego model) (credit: sponki25 ↗︎)