Lego ’29 Ford Pickup Hot Rod by jonathanelliott2

Lego ’29 Ford Pickup Hot Rod (custom built Lego model) (credit: jonathanelliott2 ↗︎)